Крайслер клуб България | Chrysler Club Bulgaria
Книги     IFD Магазин     CHRYSLER Collection
C H R Y S L E R   C L U B   B U L G A R I A
К Л У Б   НА   С О Б С Т В Е Н И Ц И Т Е   НА   А В Т О М О Б И Л И   О Т   Г Р У П А Т А   C H R Y S L E R   В   Б Ъ Л Г А Р И ЯОбщи условия за използване на този сайт
В сила от 01 Юни 2013 г. (Последна актуализация: 23 Май 2018 г.)„Крайслер Клуб България“ (съкратено - ККБ) е изключителен собственик на идеята и осъществяването на уеб сайта, като всички приложения и модули на адрес: www.chryslerclubs.com са собственост на „Крайслер Клуб България“. Основна цел на сайта е свързването и предоставяне на възможност за свободно общуване на собственици и любители на автомобилната марка в България. Не гарантираме по никакъв начин за точността и достоверността на информацията в сайта

Интернет сайта на ККБ (наричан по-долу „сайта”) са всички уебсайтове, собственост на ККБ, включително техните поддомейни и/или директории, които представляват обособено място в Интернет, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, софтуер, програми, текст, звук, картина, видео, изображение и всякакви други материали, ресурси или обекти („наричани по-долу „съдържание/съдържанието”).

Вашият достъп до/и ползване на сайта е обвързано със спазването от ваша страна на условията, посочени по-долу, и на цялото приложимо законодателство. Вие се съгласявате, че ККБ не носи отговорност към вас за загуба или щета върху имущество, произтичаща от вашето неизпълнение на задълженията, посочени в настоящия документ. Всички права на собственост върху сайта, илюстрациите, изображенията, звука, текста, анимацията и други материали, които фигурират в него, принадлежат на ККБ. Всички права са строго запазени. .

Ползването от потребителите на сайта е безвъзмездно и достъпно 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата (24x7).

Ползването се извършва без да е необходима предварителна регистрация от потребителите. От съображения за сигурност част от съдържанието на форума (външни връзки) е достъпно само за регистрирани профили. Условията за участие във форума може да прочетете тук

ККБ не носи отговорност за съдържанието на материалите, коментарите и мненията във форума публикувани от потребители.

ККБ няма задължение да контролира начина, по който потребителите използват сайта, включително да контролира, проверява и проследява материалите, които потребителите публикуват във форума.

С приемането на настоящите Общи условия потребителят поема отговорността и ще освобождава ККБ от всякакви претенции, направени по съдебен или извънсъдебен ред, от трети лица, също от автори и носители на сродни права върху материали, публикувани от потребителя на някой от сайтовете, и при евентуално предявяване на претенции пряко към ККБ, потребителят ще ги удовлетворява изцяло и за своя сметка.

Потребителят, с оглед на отговорността, която носи за съдържанието на публикуваните от него материали и коментари във форума, поема за своя сметка всички разходи, които възникнат:
1. от подаден иск срещу ККБ във връзка с нарушаване разпоредбите на действащото законодателство в коментарите и/или материалите, включително тези по водене на делото и евентуално заплащане на обезщетение на засегнатото лице, когато се докаже по надлежен ред, че претенцията е основателна; 2. от административно-наказателни санкции, наложени от компетентния орган за нарушения на приложимото законодателство в материалите или коментарите, включително тези по водене на делото и евентуално заплащане на имуществената санкция.

ККБ не носи отговорност, ако поради технически или други причини материалът не е достигнал до него или не може да бъде публикуван или някоя услуга е недостъпна за Потребител/ите.

ККБ не носи отговорност за:
1. непредоставяне на възможност за достъп до интернет сайтовете на ККБ или нарушено функциониране на сайтовете, включително в разултат на тестове от страна на ККБ с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на сайтовете;
2. функционалността и обезпечеността на публичната интернет мрежа и нейната свързаност с устройствата на потребителите, посредством които се осъществява ползването на сайтовете;
3. евентуално наличие на „вируси” или други вредоносни последици от използването на сайтовете на ККБ;
4. съдържанието на интернет сайтове, към които пренасочват връзки, разположени на сайтовете на ККБ;
5. данните, посочени от потребителя при регистрацията му с оглед ползване на сайтовете, включително за опазване на предоставените данни или посочване на неверни данни;
6. други обстоятелства, намиращи се извън контрола на ККБ. По смисъла на настоящите Общи условия „извън контрола на ККБ” е всяко действие или бездействие на потребител или трето лице, неналичност или неправилно функциониране на интернет свързаност или каквато и да е друга причина, водеща до влошено качество или невъзможност сайтовете да се ползват необезпокоявано включително, но не само, поради неправилно боравене с техника и оборудване от страна на потребител или трето лице, неизпълнение на задължение на трето лице или на потребител във връзка с ползването на сайтовете, форсмажорно обстоятелство и други обстоятелства, които не се дължат на виновно поведение от страна на ККБ;
7. злонамерени действия на потребителите или трети лица. По смисъла на настоящите Общи условия „злонамерени действия” са действия или бездействия, водещи до неправомерно използване на сайтовете на ККБ и/или на публикувани на тях материали, публикуване на препратки към сайтове, които нарушават авторски и сродни на авторското право права - пиратско съдържание”, дискриминационно или нецензурно съдържание, публикуване на информация и материали, за които потребителите нямат авторски права, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на сайтовете с цел собствена облага или неправомерно добиване на информация (HACK), повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната възможност на останалите потребители да ползват сайтовете; публикуване на информация за трети лица, срещу която засегнатите лица възразят; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство.

ККБ не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги на сайтовете.

ККБ не носи отговорност спрямо потребителите за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, ограничаване на достъпа или изменение на сайтовете или ресурсите или услугите на сайтовете, или вследствие изтриване, изменение, загубване на материали или информация, недостоверност, неточност или непълнотaта на публикувани от потребителите материали и/или информация, достъпни чрез сайтовете.

ККБ има право да откаже публикуването на материали във форума от потребители, които нарушават правилата за ползване на сайтовете.

При нарушаване на разпоредба на действащото законодателство или настоящите Общи условия и/или при нарушаване от потребител на чужди права и законни интереси, ККБ има право, по своя преценка, и да:
1. заличи регистрацията във форума на виновния потребител без предизвестие и/или да изтрие от сайтовете си всички материали, публикувани от този потребител;
2. предприеме законови действия за предотвратяване и/или преустановяване на нарушението, извършено от потребител;
3. уведоми компетентните органи, вкл. да им предостави данните за съответния потребител, с които ККБ разполага, както и публикуваните от потребителя материали, изискани по надлежния ред, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното нарушение;
4. уведоми носителите на засегнати права и законни интереси за констатирано нарушение, извършено от потребител, вкл. да им предостави данните за съответния потребител, с които ККБ разполага;
5. предприеме други допустими от закона действия по своя преценка.

ККБ има право без предизвестие да спира достъпа на регистриран потребител до услугите на сайтовете или да заличи регистрацията на потребител, който наруши разпоредбите на настоящите Общи условия.

ККБ има право без предизвестие да заличи регистрацията на потребител, в случай че потребителският му профил не е бил използван повече от 12 месеца. За използване по смисъла на предходното изречение се счита влизане от потребителя в потребителския му профил с потребителско име и парола. В случай на изтриване на потребителски профил, потребителят има право по всяко време да се регистрира отново при спазване на предвидената в Общите условия процедура.

Регистриран потребител има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати регистрацията си във форума. В този случай ККБ спира достъпа на потребителя до потребителския му профил.

За избягване на съмнение разпоредбите на настоящите Общи условия относно публикуваните от потребителя материали остават в сила и след прекратяване на регистрацията.

ККБ има право да съхранява и предоставя информация за потребителя в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство и да я предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси на ККБ или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

Кореспонденцията между ККБ и потребителите във връзка с използването на сайтовете се осъществява чрез нашата форма за контакт. Адресът на електронната поща на ККБ за кореспонденция с потребителите е forum /@/ chryslerclubs.com.

Всички спорове между ККБ и потребителите във връзка с ползването на сайта се решават чрез преговори, по споразумение между страните, а ако това се окаже невъзможно, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване от компетентния съд в гр. София.

По неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България В случай, че отделни разпоредби от настоящите Общи условия бъдат признати по надлежния ред за недействителни, тази недействителност не засяга останалите разпоредби на Общите условия, които остават в сила и се прилагат в отношенията между страните.

Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в Общите условия, се прилагат и за заварените регистрирани потребители към датата на влизането им в действие. Регистрираните потребители имат възможност да заявят, в срок до 7 дни от датата на влизане в сила на съответното изменение, че отхвърлят промените в Общите условия чрез изпращане на съобщение до електронната ни поща. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от ККБ се счита, че потребителят е обвързан от тях. В случай на заявяване от страна на регистриран потребител, че не е съгласен с тези Общи условия или с последващи изменения, ККБ има право да спре незабавно достъпа на съответния потребител до потребителския му профил и да прекрати регистрацията му.
МОДЕЛИ

Chrysler 200
Chrysler 200 Convertible
Chrysler 300
Chrysler Town & Country

Всички

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МОДЕЛИ

Автомобили за полицията
Товарни и бизнес автомобили
ТОВА Е CHRYSLER

Информация за марката
Кратка история
Пълна история
Интерактивно представяне
Корпорацията
Последни новини
Сувенири и подаръци
Мобилни приложения

DriveSRT ®
Chrysler 300 SRT ®
КОМУНИКАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

Uconnect ® Technology
SiriusXM Satellite Radio
Bluetooth ® Support

ЗА СОБСТВЕНИЦИ

Влезте в профила си
Моето превозно средство
Сервизни Ръководства
Сервизни отзовавания
Контактна анкета
ПОЛЕЗНО

Програма за достъпност
Горивна ефективност
Конкурентни сравнения
Брошури и каталози
Chrysler по света

НАМЕРЕТЕ

Намерете дилър
Търсене на информация
Клубни събития
           © 2022   Крайслер Клуб България не е обвързан с FCA US LLC. Всички права запазени.
Достъпът до сайта е предмет на Декларация с Условия за ползване и Декларация за защита на Лични данни. Моля преди да ползвате сайта се запознайте с тях от менюто по-горе.
Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Mopar и SRT са регистрирани търговски марки на FCA US LLC. FIAT е регистрирана търговска марка на FCA Group Marketing S.p.A., използвана с разрешение.


За да получите пълна информация за покупка на нови автомобили, както и офертно ценообразуване, се обърнете към вашия дилър по регион : България