Крайслер клуб България | Chrysler Club Bulgaria
Книги     IFD Магазин     CHRYSLER Collection
C H R Y S L E R   C L U B   B U L G A R I A
К Л У Б   НА   С О Б С Т В Е Н И Ц И Т Е   НА   А В Т О М О Б И Л И   О Т   Г Р У П А Т А   C H R Y S L E R   В   Б Ъ Л Г А Р И ЯЛични данни
В сила от 01 Юни 2013 г. (Последна актуализация: 20 Май 2018 г.)

С настоящото имаме за цел да ви осведомим за това как ние обработваме вашите лични данни в процеса на нашите взаимоотношения при ползването на уебсайт chryslerclubs.com (наричан по-долу "Сайта").Каква информация събираме за вас?
В процеса на нашите отношения, ние събираме и обработваме ваши лични данни (като напр. информация, предоставена от вас при попълване на различни форми и формуляри на уебсайта, кореспонденция по имейл или по друг начин). Това включва информацията, предоставена от вас при регистрацията във форума, при ползване на услуга/функционалност на уебсайта, коментар или друга ваша активност на уебсайта, както и когато съобщавате за проблем с нашия уебсайт. Информацията, която ни предоставяте, може да включва име, имейл адрес, телефонен номер, профил, профилна снимка.

Ние не събираме или обработваме чувствителни лични данни, свързани с вас (като напр. религиозна или етническа принадлежност, политически възгледи, здравословно състояние, сексуална ориентация), освен ако сме задължени по закон.

Когато, по ваше желание и без наше искане, ползвайки уебсайта доброволно сте ни предоставили лични данни (включително чувствителни лични данни, напр., чрез мнение във форума), ние ще изтрием тези лични данни от нашите системи, ако преценим, че обработването им не ни е необходимо за изпълнение на законна цел, освен ако сте направили тези данни публично достъпни (напр. чрез публично съобщение във форума), като в този случай ще изтрием тези данни от нашия уебсайт, само ако това се изисква от закон или ако не желаем да ги запазим.


„Бисквитки“
Нашият уебсайт използва "бисквитки". Обработването се основава на вашето съгласие, изразено на нашия уебсайт или чрез настройките на вашия браузър. За подробна информация относно използваните от нас "бисквитки", за какъв период и цели ги използваме, вижте нашата Политика за "бисквитките" („cookies”) на адрес тези данни могат да бъдат събирани и обработвани от така наречените "бисквитки", за което можете да намерите повече информация в нашата Политика за "бисквитките" („cookies”)


Всеки път когато посещавате уебсайта, автоматично събираме следните данни:
1 - технически данни, включващи IP адрес, използван за свързване на компютъра ви с интернет, данни за достъп (log-in information)и настройка на часова зона. от които може да разберем в коя държава и град се намирате, но нямаме данни за точно местонахождение.

2 - данни за вашите посещения, като напр. информация за активности извършени във форума и за това дали сте онлайн в момента (включително дата и час),


Как използваме вашите лични данни и на какво правно основание
Ние не обработваме по никакъв начин и с никаква друга цел получените лични данни, освен за нуждите на правилното функциониране на форума. Тези данни са стандартни при всяка форумна програма в интернет и ние нямаме интерес към тях.

Въпреки това бихме могли да ги обработим, когато трябва да спазим и изпълним наше законово задължение; когато това е необходимо за наш (или на трета страна) легитимен интерес (напр. за откриване и предотвратяване на измами или за осигуряване на IT сигурност), освен когато вашите основни интереси или основни права и свободи имат преимущество пред такива интереси; когато е необходимо да защитим ваши жизненоважни интереси (или жизненоважни интереси на друг); и/или когато това е необходимо в обществен интерес или за упражняването на официални правомощия, или като част от нашите усилия да поддържаме безопасен и сигурен нашия уебсайт

Декларираме, че не предоставяме получените данни с цел марекетинг или рекламни нужди на трети лица.

В някои случаи ще обработваме вашите лични данни само с ваше съгласие като напр. контактната анкета за връзка с нас. В тези случаи, когато предоставяте личните си данни, отделно ще искаме изричното ви съгласие.

Можем да обработваме получените лични данни, като напр. идентификационни данни или данни за контакт, с цел евентуално упражняване на наши права или претенции срещу вас в бъдеще. Това обработване се основава на легитимния ни интерес да можем да защитим правата си при евентуални спорове.


За какво ще използваме вашата лична информация
С цел предоставяне на услуги и ползване на уебсайта, може да обработваме ваши лични данни, като напр. идентификационни данни, данни за контакт и др. Това обработване на данни се основава на изпълнението на договор, по който вие като потребител на уебсайта, сте страна или на основание изпълнението на наши законови задължения.

Ако сте нов потребител, данните ще се използват за регистрацията и свързване с вас по електронен път за да получите инструкции за паролата ви.

Електронната ви поща, може при необходимост да се използва за да се свържем с вас.

IP адреса ви се използва за функционирането на форума. Информацията от него се анализира дали сте онлайн в сайта и идентифициране при публикуване на тема или мнение.


Как и на кого разкриваме вашите лични данни
Ние не продаваме личните ви данни на трети лица.

В рамките на Крайслер Клуб България само един брой служител-администратор има достъп до вашите лични данни. Гарантираме неговата отговорност и задължение да пази поверителност по отношение на личните данни. Допълнително имаме предприети подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни. Членовете на нашия екип нямат достъп до лични данни. От съображения за сигурност никой от екипа на Крайслер Клуб България няма никакъв достъп до личните пароли на потребителите. На техническо ниво те са допълнително криптирани.


Вашите лични данни могат и да бъдат разкривани на трети лица
Лични данни могат да бъдат предоставяни на държавни и/или правоприлагащи органи, ако това се изисква от приложимото законодателство или ако е необходимо за упражняване на наши права, вкл. права по Общи условия или за защита на наши легитимни интереси (вкл. легитимни интереси на трети лица) съобразно приложимото законодателство.


Вашите права
Можете да поискате от нас потвърждение дали личните ви данни се обработват от нас или не, да поискате копие от личните ви данни и/или да поискате да ги коригирате. При желние може да изискате от нас да изтрием всички ваши лични данни, в това число профилна регистрация, теми и мнения. Също така имате право, при определени обстоятелства, да ограничите обработването на личните ви данни.

Моля, обърнете внимание, че вашите права, описани по-горе, могат да бъдат ограничени в определени случаи и са предмет на приложимото законодателство за защита на личните данни; напр. вашето право да възразите срещу обработването на личните ви данни може да бъде ограничено,

Може да откажем премахване на личните ви данни, ако има основание за извършване на предполагаемо престъпление и като доказателство на съответните държавни и разследващи органи.

Също така ако докажем, че имаме безспорни законови основания за обработването на личните ви данни, които имат преимущество пред вашите интереси. Ще трябва да потвърдите самоличността си и да ни предоставите допълнителни детайли, за да ни помогнете да отговорим на вашата молба. За изпълнение на вашето искане не се дължи такса, освен ако това е разрешено от закона, а в случай на такса, тя ще бъде разумна и пропорционална на вашето искане.


Колко дълго съхраняваме вашите лични данни
Възнамеряваме да запазим вашите лични данни само дотолкова, доколкото е необходимо в съответствие с нуждите за функционирането на сайта и не по-дълго, отколкото е необходимо за осъществяване на целите, изброени в настоящите правила и/или съгласно изискванията на приложимото законодателство, вкл. спазването на приложимите законови разпоредби относно минималните периоди за съхранение и/или при необходимост за упражняване на легитимните ни права.

Когато обработваме вашите лични данни въз основа на съгласие, тези лични данни ще бъдат обработвани само за периода, за който е предоставено вашето съгласие, освен ако не сте оттеглили или ограничили съгласието си преди изтичането на този период. В тези случаи ще преустановим обработването на засегнатите лични данни за съответните цели, при спазване законовите задължения относно обработването на личните данни и/или задължения, произтичащи от необходимостта да обработваме тези лични данни с цел изпълнението на наши легитимни права (вкл. такива на трети лица).


Съхранение и защита на данните
Ние съхраняваме вашите данни на сървъри, хоствани от трети лица. Използваме подходящи технически и организационни мерки, които целят да защитят вашите лични данни и да предотвратят неоторизиран достъп. Имаме договори с доставчиците на хостинг услуги, които включват задължения, свързани с обезпечаването на организационната и техническата сигурност на личните данни. Отговорността за конфиденциалността на всички средства за удостоверяване (напр. пароли), които използвате за достъп до нашия уебсайт, е ваша.

Предаването на данни по интернет не е напълно защитено. Въпреки че ще направим зависещото от нас, за да защитим вашите данни, не можем да гарантираме сигурността на вашите данни, предавани чрез уебсайта, всяко предаване на данни е на ваш собствен риск. След като получим вашите данни, ще прилагаме строги процедури и функционалности за сигурност, с оглед предотвратяване на неоторизиран достъп.


Поверителност на личните данни на деца
На уебсайта не събираме съзнателно лични данни от лица на възраст под 16 г. Ако родител или законен представител знае, че негово дете ни е предоставило личните си данни, той трябва незабавно да ни информира. Ако открием, че лице под 16 г. ни е предоставило лични данни, ще унищожим тази информация от сървърите си незабавно, освен ако изрично съгласие е дадено от родителя или настойника да обработваме личните данни на детето за определени цели.


„Бисквитки“ от социални мрежи
Нашият уебсайт може да включва функционалности за социални медии и мрежи, като напр. бутон за Facebook, LinkedIn или Youtube. Тези функционалности могат да събират информация за вас, като напр. IP адрес и уебсайтове, които посещавате, и да активират "бисквитка", за да настроят правилно функционалността. Обработването на информация чрез взаимодействието с тези функционалности се урежда по правилата на политиката за поверителност на дружеството, което предоставя функционалността.


Линкове към други уебсайтове
Нашият уебсайт може да предоставя линкове към уебсайтове, които не са под контрола на Крайслер Клуб България. След като кликнете върху линк на трето лице, ще бъдете насочени към уебсайта на това трето лице. Ако посетите някой от тези уебсайтове, трябва да прегледате техните правила за поверителност. Ние не носим отговорност за политиките и практиките на други дружества. БКрайслер Клуб България не упражнява контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност, уведомленията или практиките на уебсайтовете или услугите на трети лица.Ако имате въпроси или неясноти относно обработването на личните ви данни или желаете да упражните което и да е от вашите права, можете да се свържете с нас на електронна поща: forum /@/chryslerclubs.com Моля, не разкривайте никакви чувствителни лични данни, когато се свързвате с нас (напр. информация, свързана с расов или етнически произход, политически възгледи, религия или други вярвания, здраве или членство в синдикални организации, информация за съдимост и др.). Можем да актуализираме тази Политика за поверителност от време на време, за което ще ви уведомяваме чрез публикуване на новите правила на уебсайта. Ако сте ни предоставили ваши данни за контакт и сте ни дали право да се свържем с вас, можем да ви уведомим при съществено изменение на Политиката. Моля, преглеждайте настоящите правила периодично с оглед бъдещи промени.
МОДЕЛИ

Chrysler 200
Chrysler 200 Convertible
Chrysler 300
Chrysler Town & Country

Всички

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МОДЕЛИ

Автомобили за полицията
Товарни и бизнес автомобили
ТОВА Е CHRYSLER

Информация за марката
Кратка история
Пълна история
Интерактивно представяне
Корпорацията
Последни новини
Сувенири и подаръци
Мобилни приложения

DriveSRT ®
Chrysler 300 SRT ®
КОМУНИКАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

Uconnect ® Technology
SiriusXM Satellite Radio
Bluetooth ® Support

ЗА СОБСТВЕНИЦИ

Влезте в профила си
Моето превозно средство
Сервизни Ръководства
Сервизни отзовавания
Контактна анкета
ПОЛЕЗНО

Програма за достъпност
Горивна ефективност
Конкурентни сравнения
Брошури и каталози
Chrysler по света

НАМЕРЕТЕ

Намерете дилър
Търсене на информация
Клубни събития
           © 2022   Крайслер Клуб България не е обвързан с FCA US LLC. Всички права запазени.
Достъпът до сайта е предмет на Декларация с Условия за ползване и Декларация за защита на Лични данни. Моля преди да ползвате сайта се запознайте с тях от менюто по-горе.
Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Mopar и SRT са регистрирани търговски марки на FCA US LLC. FIAT е регистрирана търговска марка на FCA Group Marketing S.p.A., използвана с разрешение.


За да получите пълна информация за покупка на нови автомобили, както и офертно ценообразуване, се обърнете към вашия дилър по регион : България